Dufa  

Nářadí

KompresorovnaAuta

Kotelna

Emise

Ztráty

Domů Info o firmě Reference Certifikáty Ceníky E-shop Kontakt

 

Zelená úsporám
Kotle a Kotelny
Kamna a Krby
Peletová kamna
Vytápění
Sluneční kolektory
Plynoinstalace
Vodoinstalace
Kanalizace
Koupelny
Větrání a Klimatizace
Měření a regulace
Výměníky tepla
Tlakový vzduch
Plastové nádrže
Zámečnictví

Kanalizace

bulletDomovní kanalizace
 
bulletHistorie kanalizace
 
bulletPopis vnitřní kanalizace
 
bulletMateriály kanalizačního potrubí
 
bulletPřečerpávací zařízení
 
bulletPřipojení pračky a myčky nádobí
 
bullet Ceník

 

Kanalizace

    Kanalizace patří k systému technických zařízení budov, která zajišťují správnou funkcí objektů a zachování hygieny. Účelem vnitřní kanalizace je zajistit, aby odpadní vody z objektu a přilehlých ploch funkčně souvisejících s objektem byly co nejrychleji, hygienicky a pokud možno co nejkratší cestou odvedeny mimo budovu. Řešení vnitřní kanalizace souvisí jednak s danou budovou, jednak s kanalizací veřejnou, představující současnost technického vybavení sídelních celků. Systém veřejné kanalizace se skládá ze stokové sítě a ústřední čistírny odpadních vod, z níž vyčištěná voda odtéká nejčastěji do vodního toku.
    Protože veřejná kanalizace nemusí být vždy v dané lokalitě realizována nebo může být určena pouze k odvádění dešťové vody, řeší se odvádění odpadních vod z objektu buď jejich akumulací v žumpě a periodickým odvozem jejího obsahu, nebo pokud to dovolí místní podmínky, zřízením  vlastní malé domovní čistírny odpadních vod a vypouštěním vody do vodního toku či trativodu. Celý systém odvodu odpadních vod má zvláště v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel velký dopad na životní prostředí. U bytových domů je možné odpadní vodu rozdělit na splaškové (obsahují splašky z kuchyně, koupelen záchodů apod.) a dešťové.

Kanalizace HL

Zpět na začátek

Historie kanalizace

    Kanalizace, jak ji známe dnes, je relativně mladou technickou vymožeností. Pomineme-li dávnou historii Římské říše, kdy hygiena těla patřila k projevu společenské úrovně, a tudíž byla budována důmyslná hygienická zařízení (např. římská stoka Cloaca maxima), zjistíme, že jde o záležitost až poloviny 19. stol. V našich zemích se kanalizace, na rozdíl od vodovodů velmi dlouho, až na ojedinělé stavby, nezřizovala. Budovy totiž nebyly uvnitř vodou vůbec zásobovány a nutné hygienické potřeby se odehrávaly venku. Teprve přelom 19. a 20. století přinesl změnu v myšlení obyvatel. V souvislosti s prudkým rozvojem techniky a novými možnostmi zpracování materiálů se začaly budovat na našem území první moderní stokové sítě a v návaznosti na zavádění vodovodu do budov a zřizování splachovacích záchodů vznikaly i první domovní kanalizace. Moderní stokové sítě se na našem území datují od druhé poloviny 19. století

Zpět na začátek

Popis vnitřní kanalizace

    Vnitřní kanalizace se skládá s několika částí. Svodné (ležaté) potrubí je vedeno v zemi pod podlahou suterénu, nepodsklepeného přízemí či pod terénem vně objektu. V některých případech se zavěšuje také pod strop nebo vede podél zdi v suterénu. Svodné potrubí je napojeno na kanalizační přípojky ústící do veřejné stoky, případně je vedeno do žumpy či malé domovní čistírny odpadních vod. Na svodné potrubí navazuje svislá splašková a dešťová odpadní potrubí. Splašková potrubí procházejí jednotlivými byty a pokračují jako větrací potrubí nad střechu. Odpadní potrubí bez větracího potrubí se zřizují výjimečně, jsou-li splněny požadavky příslušných norem. Dešťová potrubí vedou po fasádě nebo vnitřkem domu. Dešťové a splaškové vody musejí být odváděny vždy oddělenými odpadními potrubími. Do splaškových odpadních potrubí jsou zaústěny připojovací potrubí od zařizovacích předmětů (umývadel, van, záchodových mís apod.). Každý zařizovací předmět muže být na kanalizaci napojen pouze přes zápachovou uzávěrku (sifon), která je buď vytvarována přímo v zařizovacím předmětu (např. záchodové míse), nebo se k němu montuje jako odpadní armatura (např. u umyvadla a dřezu).

Zpět na začátek

Materiál vnitřního potrubí

bulletPlastová potrubí
   
Plasty jsou odolné proti korozi, mají hladké stěny, ale nejsou odolné proti ohni. Pro svodné potrubí zemi se užívá plastové potrubí z polyvinylchloridu (PVC KG) červenohnědé barvy nebo polyetylénu (PE) černé barvy. PVC KG se spojují hrdly s těsnícím kroužkem, PE především svařováním (na tupo, elektrotvarovkami - provádíme). Pro odpadní a zejména připojovací potrubí se nejdéle (už od 50. let 20. stol.) používá PVC (novodur) šedé barvy. Tento plast není dlouhodobě tepelně odolný (snese teplotu do 40°C, krátkodobě do 60°C), a proto není vhodný pro potrubí od automatických praček a myček nádobí. Spojuje se hrdly s těsnícími kroužky nebo lepením.
   Dalšími plasty pro odpadní a připojovací potrubí jsou polypropylén HT (PP HT) šedé barvy, jenž odolává i teplotám do 100°C, a polyetylén (PE) černé barvy pro teploty do 80°C. Potrubí PP HT se spojuje hrdly s těsnícími kroužky. Potrubí z PE se spojuje svařováním a dilatace se řeší instalací dlouhých dilatačních hrdel. V případě potřeby (např. vede-li odpadní potrubí v blízkosti ložnice nebo dětského pokoje) je možno použít také potrubí dalších plastů a jejich modifikace, která mají lepší zvukově izolační vlastnosti, nebo je nutno trubky dodatečně zvukově izolovat (obložením zvukovou tepelnou izolací).


Kanalizace HL
 
bulletKameninové trubky a tvarovky
    Tradičním materiálem pro svodná potrubí v zemi a kanalizační přípojky je kamenina. Kameninové trouby se dříve spojovali hrdly těsnými impregnovaným konopným provazcem a asfaltovou zálivkou. Zálivka se často nahrazovala betonovou nebo cementovou kaší, což vedlo k netěsnostem ve spojích. V současnosti se používá kameninové potrubí s hrdly s těsnícím kroužkem, který zaručuje lepší těsnost spoje. Kameninové potrubí je velmi trvanlivé, jeho nevýhodou je však křehkost.
 
bulletLitinové trubky a tvarovky
Pro odpadní potrubí se v minulosti používaly nejčastěji litinové trouby a tvarovky spojované hrdly těsněnými konopným provazcem a olověnou zálivkou nebo hliníkovou vatou. Zálivka bývala někdy nevhodně nahrazena cementovou kaší, což se stávalo příčinou netěsností. Rovněž pro svodná potrubí někdy posloužily litinové trouby. Litina je nehořlavá a odolná proti mechanickému poškození. Při opravách a dodatečném vkládání odboček se tato potrubí mají opět spojit litinovými troubami, aby nemohlo dojít k poklesu horní části. Vzhledem k velké pracnosti a vyšší ceně se tento tradiční materiál v současnosti používá málo. Jeho výhod se ve spojení s moderními spoji (objímkami se těsněním) využívá u moderního bezhrdlového litinového potrubí.
 
bulletOlověné trubky
   
V minulosti se používaly pro připojovací potrubí, ale v současnosti již mnohdy nevyhovují, a proto je je při rekonstrukci nahrazujeme výrobky z nových materiálů (nejlépe plastů). Nahradit je vždy nutné celé úseky, protože spojování olověných trubek s trubkami plastovými není vhodné.
 
bulletAzbestocementové potrubí
    Při rekonstrukci (především panelových domů) je možno narazit na azbestocementové potrubí, které má oproti ostatním materiálům výrazně nižší životnost způsobeno "hnitím" zejména tvarovek. Pro jeho zdravotní závadnost a časté netěsnosti projevující se na konci životnosti je nutné potrubí při rekonstrukci vyměnit.
 
bulletOcelové trubky a tvarovky
    V minulosti se v ČR pro vnitřní kanalizaci používaly také ocelové trouby a tvarovky chráněné proti korozi chemicky (tzv. parkerizací) nebo jen asfaltovým povlakem. Taková potrubí bývají dnes na konci životnosti. V současnosti se začínají používat pozinkované ocelové hrdlové trouby s vnitřním pryskyřičným nátěrem.
Zpět na začátek

Přečerpávací zařízení

    Základním principem, na kterém funguje vnitřní kanalizace, je gravitační odvodnění. V odůvodněných případech, kdy nelze vést připojovací potrubí od zařizovacího předmětu ve sklonu (min. 3%), je možno řešit odvodnění do gravitačního potrubí přečerpáním. Na našem trhu jsou dostupné malé čerpací stanice odpadních vod, které nevyžadují žádné velké stavební úpravy - osazují se zpravidla za záchodovou mísu nebo do spodní skříňky kuchyňské sestavy v těsné blízkosti dřezu. Zařízení je napájeno elektrickým proudem 230 V, což znamená, že nefunguje při jeho výpadku. Rovněž zařizovací předměty v hlubokých suterénech je nutno odvodňovat přečerpáním.

Přečerpávací zařízení    Přečerpávání WC

  KSBViegaWilo

Zpět na začátek

Připojení automatické pračky a myčky nádobí

    Pro dodatečné připojení pračky (sušičky) nebo myčky je možno použít dřezovou nebo umyvadlovou zápachovou uzávěrku (sifon) s příslušnou odbočkou. Při rekonstrukci či novostavbě je vhodnější instalovat speciální zápachovou uzávěrku pro pračku (myčku), která se vyrábí v provedení na omítku nebo pod omítku.

Zpět na začátek
Literatura:
1) Materiály a technické vybavení současného interiéru - Moderní bydlení, Bratislavy 2002, Jaga
2) Firemní literatura
3) Archív DUFA

Domů | Zelená úsporám | Kotle a Kotelny | Kamna a Krby | Peletová kamna | Vytápění | Sluneční kolektory | Plynoinstalace | Vodoinstalace | Kanalizace | Koupelny | Větrání a Klimatizace | Měření a regulace | Výměníky tepla | Tlakový vzduch | Plastové nádrže | Zámečnictví

Počítadla přístupů: [CNW:Counter] CNW:Counter

NAVRCHOLU.cz
 

Všechna práva vyhrazena. Všechna jména jsou použita pouze pro účely identifikace
a jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností

Copyright © 2002-2011 DUFA
S dotazy nebo problémy týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na webmaster
Naposledy změněno: 07. 09. 2011.